ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN
zoals deze gehanteerd worden door: J&P Montage BV hierna ook te noemen J&P Montage alsmede wij of ons,
gevestigd aan de Nijverheidswei 6,(9271GM) gevestigd De Westereen. Het bedrijf staat ingeschreven bij de
KvK onder nummer 60577908

 

1. Geldigheid

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door J&P Montage gedane aanbiedingen en alle door
J&P Montage uit hoofde van zijn bedrijf gesloten overeenkomsten. Indien de overeenkomst middels een
zogenaamde koop op afstand tot stand is gekomen zijn deze voorwaarden van toepassing voorzover
de geldende wet en regelgeving zich hier niet tegen verzet. In artikel 14 zijn voor koop op afstand
specifieke bepalingen opgenomen welke in aanvulling op deze voorwaarden van toepassing zijn.
1.2. De nummering en de titels van de artikelen heeft alleen tot doel om de leesbaarheid te bevorderen.
Hieraan kunnen echter op geen enkele wijze rechten worden ontleend.
1.3. Een opdracht of bestelling door een Opdrachtgever/koper geldt als onvoorwaardelijke acceptatie van
deze algemene voorwaarden.
1.4. Overeenkomsten met J&P Montage uit hoofde van zijn bedrijf gesloten en aanbiedingen door J&P Montage
gedaan zijn voor J&P Montage slechts bindend indien en voorzover wij dit schriftelijk bevestigen en
bevatten alleen die goederen en diensten die uitdrukkelijk in onze schriftelijke bevestiging zijn
gespecificeerd.
1.5. Van deze voorwaarden afwijkende bijzondere bedingen zijn slechts bindend voorzover ze schriftelijk
zijn overeengekomen. Nietigheid of vernietigbaarheid van één of meer bepalingen uit deze
voorwaarden laat de geldigheid voor het overige onverlet. Nietigheid of vernietigbaarheid van een
bepaalde bepaling zorgt er voor dat de nietige of vernietigbare bepaling wordt vervangen door een
rechtens wel toelaatbare bepaling die zo dicht mogelijk in de buurt komt van de bedoeling van de
nietige of vernietigbare bepaling.
1.6. Indien J&P Montage niet steeds de strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, brengt dit niet met
zich mede dat deze voorwaarden niet van toepassing zouden zijn of dat J&P Montage het recht zou
verliezen om in toekomstige, al dan niet soortgelijke, gevallen de strikte naleving van deze
voorwaarden zal verlangen.

 

2. Overeenkomst

2.1 Overeenkomsten met ons uit hoofde van ons bedrijf gesloten en aanbiedingen door ons gedaan zijn
voor ons slechts bindend indien en voorzover wij ditschriftelijk bevestigen.
2.2 Afspraken met onze ondergeschikten of door onsingeschakelde hulppersonen binden ons niet indien
en voorzover wij deze afspraken niet schriftelijk bevestigen.
2.3 Offertes en overeenkomsten bevatten alleen die goederen en diensten die uitdrukkelijk in onze
schriftelijke bevestiging zijn gespecificeerd.
2.4 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen zorgt de Opdrachtgever/koper voor eigen
rekening voor de aanwezigheid van de noodzakelijke nutsvoorzieningen zoals water en stroom, welke
door J&P Montage kosteloos kunnen worden gebruikt.
2.5 Elke door ons aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat ons van voldoende
kredietwaardigheid van de tegenpartij zal blijken, zulks uitsluitend te onzer beoordeling.
2.6 J&P Montage is gerechtigd de verplichtingen uit de overeenkomst of een deel van zijn verplichtingen door
derden te laten uitvoeren.
2.7 Het is Opdrachtgever/koper niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van J&P Montage zijn
rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan derden.
2.8 Offertes zijn ten alle tijde vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders uit de offerte blijkt. Zolang een
offerte nog niet schriftelijk is geaccepteerd kan deze ten allen tijde worden ingetrokken.

 

3. Wijzigingen

3.1 Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht of overeenkomst die door de Opdrachtgever/koper
gewenst worden moeten door hem tijdig aan ons worden doorgegeven. Indien de verlangde
wijzigingen mondeling zijn doorgegeven is de tenuitvoerlegging hiervan ten volle voor rekening van
de Opdrachtgever/koper.
3.2 Indien en voorzover de verlangde wijzigingen hogere kosten met zich meebrengen wordt hiervan
door ons mondeling of schriftelijk mededeling gedaan aan de Opdrachtgever/koper.
3.3 Hogere kosten tengevolge van de verlangde wijzigingen worden aan de Opdrachtgever/koper
doorberekend ongeacht of de wijzigingen mondeling dan wel schriftelijk zijn doorgegeven.
3.4 Indien en voorzover de Opdrachtgever/koper niet bereid is om de hogere prijs te betalen worden de
Algemene leveringsvoorwaarden J&P Montage pag.1 van 7

gewenste veranderingen niet aangebracht en wordt de opdracht conform de oorspronkelijke afspraak
uitgevoerd.
3.5 Onze weigering om gewenste veranderingen uit te voeren is voor de Opdrachtgever/koper geen
reden om de overeenkomst te ontbinden. Hij is en blijft aan de oorspronkelijke overeenkomst
gebonden.
3.6 Door het uitvoeren van de verlangde wijzigingen kan de oorspronkelijk afgesproken leveringstermijn
overschreden worden. Deze eventuele overschrijding komt geheel voor risico van de
Opdrachtgever/koper.

 

4. Annulering

In het geval van annulering van een opdracht of bestelling is de Opdrachtgever/koper een gefixeerde
schadevergoeding ten bedrage van 10% van de koopsom of aanneemsom aan J&P Montage verschuldigd,
zulks onverminderd hetrecht van J&P Montage om vergoeding van de daadwerkelijke schade en de
daadwerkelijk gemaakte kosten te vorderen.

 

5. Prijzen / kosten

5.1 Alle door J&P Montage gegeven prijzen zijn exclusief BTW en eventuele invoerheffingen tenzij
uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen. Evenmin zijn bij de prijzen, transportkosten,
bouwplaatskosten, stroomkosten, precariorechten en dergelijke inbegrepen.
5.2 Alle door J&P Montage opgegeven prijzen worden te goeder trouw gegeven.
5.3 Prijsverhogingen die optreden ten gevolge van gewijzigde overheidsmaatregelen en voorschriften
worden door J&P Montage aan de Opdrachtgever/koper doorberekend.
5.4 Indien de leveranciers van J&P Montage hogere of lagere prijzen dan ten tijde van het opstellen van een
offerte door J&P Montage voorzien was, in rekening brengen, brengt J&P Montage deze verhoging of verlaging
bij de Opdrachtgever/koper in rekening.
5.5 Indien J&P Montage een vaste aanneemsom is overeengekomen is deze berekend naar het prijs en
kostenniveau van het moment waarop de aanneemsom is gegeven. Tussentijdse prijs- en
kostenstijgingen kunnen worden doorberekend.

 

6. Materialen/diensten

6.1 Alle eventueel door J&P Montage geleverde materialen zijn in principe van normale handelskwaliteit, met
dien verstande dat geringe afwijkingen niet tot schadevergoeding of vermindering van de koopprijs
aanleiding kunnen geven.
6.2 Bij de bepaling van de kwaliteit van de door J&P Montage geleverde goederen en diensten is niet
uitsluitend de subjectieve verwachting welke de Opdrachtgever/koper van de betreffende goederen
of diensten heeft doorslaggevend. Bepalend is hetgeen in de branche als normaal beschouwd dient te
worden. Hierbij moet onder meer rekening worden gehouden met de gemiddelde kwaliteit van alle
door J&P Montage geleverde goederen en werkzaamheden alsmede de hiervoor berekende prijzen.
6.3 De door J&P Montage te geven garantie op materialen en goederen wordt gegeven overeenkomstig de
door de producent gegeven voorschriften en voorwaarden met dien verstande dat J&P Montage niet voor
een gebrek aansprakelijk gesteld kan worden indien en voorzover de producent van de betreffende
goederen daarvoor niet aansprakelijk is.

6.4 De Opdrachtgever/koper kan zich pas op garantiebepalingen met betrekking tot geleverde goederen
beroepen indien en voorzover hij aan al zijn verplichtingen jegens J&P Montage heeft voldaan of zich
daarvoor garant stelt.

 

7. Vergunningen/leges

7.1 Indien er voor het realiseren van een bepaald project vergunningen of ontheffingen nodig zijn, dient
de Opdrachtgever/koper hier zelf voor te zorgen.
7.2 Indien er ingevolge het eerste lid kosten (zoals bijv. leges, onderzoekskosten etc.) verschuldigd zijn
zorgt de Opdrachtgever/koper zelf voor de betaling hiervan.
7.3 Indien J&P Montage bemiddelt bij het aanvragen van vergunningen en ontheffingen wordt dit naar beste
kunnen gedaan. J&P Montage aanvaardt echter geen aansprakelijkheid indien de vergunning of ontheffing
wordt geweigerd of indien er aan het verlenen van de vergunning of ontheffing strenge voorwaarden
worden gesteld.
7.4 Indien J&P Montage omtrent de mogelijkheid tot het verkrijgen van een vergunning of ontheffing
mededelingen doet, worden deze mededelingen te goeder trouw gedaan en kan het onverhoopt

weigeren van een vergunning of ontheffing geen reden tot ontbinding, opschorting of
schadevergoeding zijn.

 

8. (Op)levering

8.1 Opgegeven leveringstermijnen en opleveringstermijnen gelden bij benadering en worden door
J&P Montage gegeven in de verwachting dat er geen beletsel aanwezig is.
8.2 Een werk is opgeleverd op het moment dat J&P Montage dit de Opdrachtgever/koper schriftelijk of
mondeling heeft meegedeeld of op het moment dat de Opdrachtgever/koper het gebouwde of
geleverde feitelijk in gebruik heeft genomen of had kunnen nemen.
8.3 Goederen worden geacht te zijn geleverd op het moment dat ze in de feitelijke macht van de
Opdrachtgever/koper zijn gekomen of hij de feitelijke macht er over zou kunnen uitoefenen of op
het moment waarop J&P Montage aangeeft dat de goederen door de Opdrachtgever/koper afgehaald
kunnen worden of op het moment dat de goederen op transport worden gesteld.
8.4 Indien de Opdrachtgever/koper de goederen niet afhaalt, staan deze geheel voor eigen rekening en
risico te zijner beschikking op een nader door J&P Montage aan te geven locatie opgeslagen.
8.5 Overschrijding van een afgesproken leveringstermijn is geen grond voor schadevergoeding.
8.6 Wij zijn gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst op te
schorten wanneer de Opdrachtgever/koper niet of niet tijdig voldoet aan enige verplichting uit de
overeenkomst en de bij de overeenkomst horende algemene voorwaarden.

8.7 De in de vorige zin vermelde opschorting geeft nimmer reden tot schadevergoeding.

 

9 (Extra) Werkzaamheden

9.1 Indien voor het uitvoeren van de overeenkomst extra werkzaamheden nodig zijn die ten tijde van het
sluiten der overeenkomst niet voorzienbaar waren of wanneer deze extra werkzaamheden het gevolg
zijn van gedragingen en/of een verzwijging danwel onjuiste opgave van de Opdrachtgever/koper dan
worden deze werkzaamheden tegen het gangbare tarief doorberekend.
9.2 Indien een vast tijdstip voor de aanvang van de werkzaamheden is afgesproken is dit afgesproken ten
behoeve van J&P Montage .
9.3 De Opdrachtgever/koper draagt er zorg voor dat wij op de afgesproken tijd ongehinderd en zonder
wachten met onze werkzaamheden een aanvang kunnen nemen en/of de goederen zonder
belemmeringen kunnen afleveren.
9.4 Hierbij worden wachttijden, extra reistijden, extra transportkosten, en/of een aan de
Opdrachtgever/koper te wijten of voor zijn risico komende vertraging tegen het gangbare uurloon
doorberekend. Ter bepaling van het feit welke omstandigheden voor risico van de
Opdrachtgever/koper komen zij verwezen naar het volgende artikel.

 

10. Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid van J&P Montage
10.1 J&P Montage is nimmer aansprakelijk voor kosten, schaden en interesten die het directe of indirecte

gevolg zijn van: overmacht, daden of nalatigheden van de Opdrachtgever/koper of zijn onderge-
schikten, daden of nalatigheden van ons, onze ondergeschikten, danwel andere personen die door of

vanwege ons tewerk zijn gesteld, met uitzondering van die daden en nalatigheden die het gevolg zijn
van opzet of grove schuld aan de zijde van J&P Montage. Dit artikel is ten aanzien van meerwerk van
overeenkomstige toepassing.
10.2 Wij zijn nimmer gehouden om geleden bedrijfs- en/of gevolgschade en/of stagnatieschade en/of
opzichtschade van een Opdrachtgever/koper of een derde te vergoeden. Alleen directe materiële
door de Opdrachtgever/koper geleden schade, die het rechtstreekse directe gevolg is van ingevolge
de vorige leden aan J&P Montage toe te rekenen gedragingen, komt uitsluitend indien en voorzover een
verzekering van J&P Montage dit dekt of zou dekken, tot ten hoogste het factuurbedrag voor vergoeding
in aanmerking.
10.3 Wij zijn nimmer jegens onze Opdrachtgever/koper aansprakelijk voor eisen welke door overheid
en/of overheidsinstellingen worden gesteld in verband met de opdracht.
10.4 Buitengewone omstandigheden die aanleiding geven tot een wijziging in de feitelijke
omstandigheden leveren voor J&P Montage overmacht op. Dit is onder meer in het geval
– bij het optreden van stormschade en buitengewone weersomstandigheden,
– bij het verlies of beschadigingen tijdens het transport van de goederen,
– bij het niet of niet tijdig leveren door de leveranciers van J&P Montage ,

– bij brand of diefstal op het bouwproject of op de plaats waar benodigde goederen liggen
opgeslagen
– bij werkstakingen, oorlog en molest,
wanneer door of namens derden geleverde of verhuurde materialen niet of niet naar behoren
functioneren
– bij het uitvallen van de stroomvoorzieningen en/of uitval van telecommunicatieverbindingen
– bij ziekte van werknemers en/of de eigenaar van J&P Montage
bij oorlog, natuurrampen, molest of terrorisme

10.5 Ingeval van overmacht is J&P Montage ontheven van zijn verplichting tot het nakomen van de
overeenkomst en kan de wederpartij geen recht op schadevergoeding of schadeloosstelling doen
gelden. Hierbij heeft J&P Montage het recht om de overeenkomst te ontbinden. Indien en voorzover de
buitengewone omstandigheden van tijdelijke aard zijn kan J&P Montage , zulks geheel te eigener
beoordeling, de uitvoering van de overeenkomst opschorten of de uitvoering van de overeenkomst
wijzigen.
10.6 Wanneer de Opdrachtgever/koper meent dat wij op enigerlei wijze schade hebben veroorzaakt
waarvoor wij in zijn ogen aansprakelijk zouden zijn is hij verplicht om, op straffe van verval van zijn
rechten dienaangaande, ons hiervan binnen 8 dagen na het optreden van de schade of binnen 8
dagen nadat de schade op enigerlei wijze aan hem bekend had kunnen zijn, mededeling te doen.
Deze mededeling dient schriftelijk te geschieden.
10.7 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden wegens onder meer
productenaansprakelijkheid wegens een gebrek in een product dat door opdrachtgever aan een
derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door opdrachtnemer geleverde producten en/of
materialen.
10.8 Indien J&P Montage voor rekening en risico van de Opdrachtgever derden inhuurt of aanbeveelt kan, nu
er rechtstreeks een overeenkomst tussen de derde en Opdrachtgever is ontstaan, J&P Montage nimmer
aansprakelijk zijn voor daden, tekortkomingen of nalatigheden van deze derden.
Aansprakelijkheid van de Opdrachtgever/koper
10.8 De Opdrachtgever/koper is ten volle aansprakelijk voor alle daden en nalatigheden van zichzelf en
de door hem ingeschakelde hulppersonen.
10.9 De Opdrachtgever/koper zal zich (onder meer) in de volgende gevallen en situaties niet op
overmacht kunnen beroepen:
– gewijzigde wet- en regelgeving alsmede overheidsvoorschriften en rechterlijke uitspraken voor
zover deze aan de zijde van de Opdrachtgever/koper een beletsel doen opkomen of er ten gevolge
hiervan schade optreedt.
– als een beletsel ontstaat en/of de schade optreedt ten gevolge van daden of nalatigheden van
degene in wiens opdracht de Opdrachtgever/koper op zijn beurt werkzaam is
geldelijk onvermogen, faillissement en surseance van betaling daarbij begrepen, bij de
Opdrachtgever/koper of bij degene voor wie de Opdrachtgever/koper werkzaam is
gehele of gedeeltelijke overgang van de onderneming van de Opdrachtgever/koper zelf of gehele
of gedeeltelijke overdracht van de onderneming van degene in wiens opdracht de
Opdrachtgever/koper werkzaam is.
– beslaglegging en of tenuitvoerlegging van gerechtelijke vonnissen, alsmede het uitoefenen van
zakelijke zekerheidsrechten door een derde indien en voorzover dit tot voldoening van een
vordering, die deze derde op de Opdrachtgever/koper (of op degene ten wiens behoeve de
Opdrachtgever/koper werkzaam is) heeft, strekt.
– het feit dat een verzekeraar, terecht of onterecht , de eventuele schade niet dekt.
het feit dat de Opdrachtgever/koper minder winst zal maken of mogelijk zelfs verlies zal lijden
10.10 De onder 10.9. genoemde omstandigheden en situaties komen ten allen tijde voor risico van de
Opdrachtgever/koper, ongeacht het feit of hij daarop invloed heeft of niet. De al dan niet
voorzienbaarheid van deze situaties doet daarbij niet terzake.
10.11 Indien de goederen aan de Opdrachtgever/koper zijn geleverd is deze vanaf dat moment volledig
aansprakelijk voor de geleverde goederen.

 

11. Reclame

11.1 De Opdrachtgever/koper is verplicht om terstond na de levering/oplevering van het werk en/of de
goederen dit of deze grondig te inspecteren op gebreken alsmede bij de aflevering van goederen
deze te controleren op onder meer gewicht en hoeveelheid.
11.2 Bij aanwezigheid van gebreken is de Opdrachtgever/koper verplicht om ten spoedigste nadat hij de

gebreken heeft ontdekt of redelijkerwijze zou hebben kunnen ontdekken dit aan ons te melden en
dient hij ons in de gelegenheid te stellen om de gebreken te controleren.
11.3 De Opdrachtgever/koper is tevens verplicht om terstond na de oplevering van een werk na te gaan
hoeveel vierkante meters en/of hoeveel eenheden er door J&P Montage zijn verwerkt of geleverd.
11.4 Laat de Opdrachtgever/koper na om binnen 8 dagen na de levering of oplevering te reclameren, dan
wordt hij, zonder dat tegenbewijs is toegelaten, geacht met de staat waarin het gekochte is
geleverd of het werk is opgeleverd in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.
11.5 Reclames die naar ons oordeel juist zijn, geven, zulks geheel naar onzer keuze, recht op, hetzij een
schadevergoeding tot ten hoogste het factuurbedrag, hetzij op kosteloos herstel van de
geconstateerde gebreken. De Opdrachtgever/koper isten allen tijde verplicht om J&P Montage tot het
doen van reparaties de gelegenheid te geven en dient J&P Montage schriftelijk in gebreke te stellen.
11.6 Reclames geven de Opdrachtgever/koper niet het recht om ontbinding van de koop te vorderen of
betaling uit te stellen, danwel na te laten.
11.7 Reclames dienen ten allen tijde schriftelijk te geschieden.

 

12. Eigendomsvoorbehoud/verpanding

12.1 Zolang wij geen volledige betaling hebben ontvangen blijven door ons geleverde goederen, hetzij
verwerkt, hetzij onverwerkt, ons eigendom. Dit eigendomsvoorbehoud strekt zich ook uit tot eerdere
door ons geleverde goederen ongeacht of deze goederen betaald zijn of niet.
12.2 Dit eigendomsvoorbehoud blijft bestaan indien wij uit andere hoofde nog enige vordering op de
Opdrachtgever/koper hebben.
12.3 Wij hebben het recht om deze goederen terug te vorderen en tot ons te nemen indien de nalatige
Opdrachtgever/koper zijn verplichtingen niet nakomt, liquideert, surseance van betaling aanvraagt,
in staat van faillissement wordt verklaard of indien er beslag op de goederen wordt gelegd of
wanneer de Opdrachtgever/koper andere verplichtingen jegens J&P Montage niet nakomt danwel er
gegronde vrees bestaat dat Opdrachtgever/koper tekort zal schieten in het nakomen van zijn
verplichtingen.
12.4 Na het terughalen van de goederen zal de Opdrachtgever/koper worden gecrediteerd voor de
dagwaarde van de teruggehaalde goederen, welke in geen geval hoger kan zijn dan de
oorspronkelijke koopprijs, verminderd met de op de terugneming gevallen kosten.
12.5 Het is de Opdrachtgever/koper verboden om zolang de goederen ingevolge de eerdere leden van dit
artikel nog ons eigendom zijn, daden van beschikking, zoals bijvoorbeeld het vestigen van een
pandrecht, met betrekking tot de verkochte goederen te verrichten.

12.6 Opdrachtgever/koper dient de goederen welke krachtens dit artikel nog eigendom van J&P Montage zijn
in voldoende mate onder zijn inboedelverzekering te verzekeren.
12.7 Op alle afgeleverde goederen die door betaling eigendom van de Opdrachtgever/koper zijn
geworden en zich nog in handen van de Opdrachtgever/koper bevinden, behoudt J&P Montage zich
hierbij reeds nu het recht voor alsdan pandrechten voor als bedoeld in artikel 3:237 BW tot
meerdere zekerheid van vorderingen, anders dan de in artikel 3:92 lid 2 BW opgenoemde, die
J&P Montage dan uit welken hoofde dan ook, nog tegen de Opdrachtgever/koper mocht hebben.
J&P Montage is te allen tijde gerechtigd en wordt hierbij door de Opdrachtgever/koper onherroepelijk
gemachtigd om de ter vestiging van dit voorbehouden pandrecht benodigde handelingen te
verrichten (waaronder uitdrukkelijk begrepen het vestigen van het pandrecht bij authentieke of
geregistreerde onderhandse akte) en daarbij ook namens de Opdrachtgever/koper op te treden. De
Opdrachtgever/koper verplicht zich op verzoek van Virupa aan deze verpanding onverwijld zijn
medewerking te verlenen. De verpanding als bedoeld in dit artikellid geldt ook voor het vestigen
van een pandrecht op de verzekeringspenningen welke aan Opdrachtgever/koper (zullen) worden
uitbetaald wegens beschadiging of het tenietgaan van de goederen alsmede op de nog niet door
een consument/afnemer betaalde koopsommen waar Opdrachtgever/koper wegens de
doorlevering recht heeft.
12.8 Opdrachtgever/koper is verplicht om wanneer hij de goederen waarvan J&P Montage krachtens het in
dit artikel bepaalde nog eigenaar is aan derden verkoopt bij deze levering een identiek
eigendomsvoorbehoud als hierboven omschreven te bedingen.

 

13. Betaling

13.1 Door ons uitgevoerde werkzaamheden en door ons geleverde goederen en diensten worden door ons
al dan niet bij wijze van voorschot gefactureerd.
13.2 De Opdrachtgever/koper is verplicht om alle door ons verstrekte facturen, onverschillig of het een

voorschotnota betreft of niet, zorgvuldig op hun juistheid te controleren en eventuele onjuistheden
binnen 8 dagen na de factuurdatum schriftelijk aan ons te melden. Indien en voorzover de
Opdrachtgever/koper dit achterwege laat wordt zonder meer aangenomen dat hij zonder enig
voorbehoud instemt met de betreffende factuur en de volledige inhoud daarvan. De
Opdrachtgever/koper kan zich in een later stadium niet op de onjuistheid van de betreffende factuur
en de inhoud daarvan beroepen.
13.3 Indien de Opdrachtgever/koper door hem geconstateerde onjuistheden niet of niet tijdig meldt is hij
in geen geval gerechtigd de betaling van de factuur op te schorten of een eventuele verschil achter
te houden of in verrekening te brengen.
13.4 Alle facturen dienen strikt binnen 30 dagen na factuurdatum betaald te worden.
13.5 Wanneer de Opdrachtgever/koper niet, niet tijdig of niet volledig betaalt, is hij zonder dat daartoe
een verdere ingebrekestelling nodig is in verzuim. Wij kunnen echter, zonder dat dit overigens onze
rechten aantast, de Opdrachtgever/koper alsnog een korte periode de gelegenheid bieden om zonder
bijkomende kosten de hoofdsom te betalen.
13.6 Wanneer wij een bepaalde Opdrachtgever/koper in het verleden al dan niet stilzwijgend hebben
toegestaan om de betalingstermijn zonder gevolgen te overschrijden kan de betreffende
Opdrachtgever/koper noch in het heden noch in de toekomst een beroep op deze toeschietelijkheid
doen en blijft het in lid c. bepaalde onverkort van toepassing.
13.7 De Opdrachtgever/koper is verplicht om buiten de hoofdsom en rente om, alle gerechtelijke en
buitengerechtelijke kosten, veroorzaakt door het achterwege blijven van de betaling, te vergoeden.
13.8 Wanneer wij ter gelegenheid van een of meerdere aanmaningen niet dadelijk betaling van rente en
kosten vorderen houdt dit geenszins in dat wij afstand doen van het recht om deze kosten en rente
in een later stadium alsnog met ingang van de vervaldatum te vorderen.
13.9 De Opdrachtgever/koper is over de tijd dat hij in verzuim is een contractuele rente van 1,5 procent
per maand over de hoofdsom verschuldigd. Elke ingetreden maand zal als volledige maand worden
gerekend.
13.10 De buitengerechtelijke (incasso)kosten zullen conform de Wet Normering buitengerechtelijke
incassokosten en de daarop gestoelde regelgeving in rekening worden gebracht, waarbij een
consument conform deze wetgeving zal worden aangemaand om zonder bijkomende kosten alsnog
binnen 15 dagen tot betaling van het verschuldigde over te gaan.
13.11 De grootte van en de gehoudenheid tot het betalen van buitengerechtelijke kosten blijkt reeds uit
het feit dat wij ons op enig moment verzekeren van de hulp van derden teneinde betaling te
verkrijgen.
13.12 Eventueel verleende of overeengekomen kortingen vervallen automatisch ingeval van te late
betaling.

 

14. Bijzondere bepalingen

In aanvulling op bovenstaande bepalingen gelden ten aanzien van de onderstaande producten en diensten
de volgende aanvullende bepalingen.
Ik. Koop op afstand
a. Van koop op afstand is sprake wanneer iemand die niet handelt in de uitoefening van een beroep of
bedrijf via internet en/of telefonisch een goed of dienst bij J&P Montage besteld, zulks zonder de
goederen voorafgaand in de showroom te komen bekijken. In het geval van strijdigheid tussen
hetgeen in dit hoofdstuk is bepaald met de in artikel 1 t/m 13 opgenomen bepalingen geldt in het
geval van consumentkoop op afstand hetgeen in dit hoofdstuk is bepaald.
b. Consumenten die goederen middels koop op afstand bestellen hebben gedurende 14 kalenderdagen
na levering van de goederen het recht om de koopovereenkomst zonder opgave van reden te
ontbinden. Dit recht is niet van toepassing indien de bestelling op maat gemaakte goederen betreft
c. Wanneer een consument van voornoemd herroepingsrecht gebruik wil maken dient hij dat binnen
voornoemde termijn schriftelijk aan J&P Montage bekend te maken. De consument dient er daarna voor
te zorgen dat op zijn kosten de goederen in originele staat, dat wil zeggen onbeschadigd,
ongebruikt en in de originele verpakking met de originele factuur of pakbon, binnen 14 werkdagen
na de herroeping terug worden bezorgd op het vestigingsadres van J&P Montage . Na terugontvangst van
de onbeschadigde en ongebruikte goederen zal J&P Montage het aankoopbedrag binnen 14 dagen daarna
terugstorten op het door de consument aangegeven rekeningnummer.
d. De op de bevestiging gegeven levertijden gelden bij benadering en worden gegeven in de verwachting dat er geen beletsel aanwezig is.

e. Overschrijding van de opgegeven leveringstermijn geeft geen grond tot schadevergoeding.
f. Goederen worden geacht te zijn geleverd op het moment dat
-ze in de feitelijke macht van de opdrachtgever/koper zijn gekomen of hij de feitelijke macht er
over zou kunnen uitoefenen.
Goederen komen vanaf het tijdstip van de levering geheel voor rekening en risico van de koper.
g. Op tweedehands goederen wordt geen garantie gegeven. Voor nieuwe producten geldt dat de
garantie niet verder strekt dan de garantie welke de fabrikant of importeur geeft.
h. Eventuele garantie op geleverde goederen vervalt
– Wanneer koper het gebrek of defect niet binnen 14 dagen schriftelijk meldt en/of J&P Montage niet in
de gelegenheid stelt om het gebrek of defect te controleren
– Wanneer koper zelf of door derden werkzaamheden of reparaties aan het gekochte uitvoert of laat uitvoeren.
– Wanneer het gebrek of defect is ontstaan of is verergerd door onoordeelkundig gebruik van het product

door de koper of het gebrek of defect anderszins (mede)door zijn toedoen is ontstaan of verergerd.

 

II. Offertes, tekeningen en berekeningen
a. Offertes, tekeningen en berekeningen blijven eigendom van J&P Montage . De Opdrachtgever/koper is
verplicht om, ongeacht het al dan niet doorgaan van een opdracht, offertes, tekeningen en
berekeningen aan J&P Montage te retourneren.
b. J&P Montage is gerechtigd om de kosten en werkzaamheden in verband met tekeningen, offertes en
berekeningen en de kosten van besprekingen en overleg tegen de gangbare tarieven door te
berekenen.
c. Het is de Opdrachtgever/koper verboden om de offertes, tekeningen en berekeningen of kopieën
daarvan al dan niet tijdelijk aan derden ter beschikking te stellen of aan derden ter inzage te geven.
Onder derden worden niet verstaan gerechtelijke deskundigen, overheidsinstellingen en anderen die
voor de voortgang of controle op de werkzaamheden normaliter inzage in dergelijke bescheiden
hebben. Hetis uitdrukkelijk niet toegestaan om tekeningen, offertes en berekeningen aan met
J&P Montage concurrerende bedrijven, zoals bouwbedrijven en architecten, ter beschikking te stellen.
d. Op overtreding van voornoemde bepaling staat, naast dat de onder b. genoemde kosten en
werkzaamheden betaald moeten worden, een direct opeisbare boete ter grootte van 10% van het
offertebedrag inclusief BTW, een en ander onverminderd het recht van J&P Montage om volledige
schadevergoeding te vorderen. Onder offertebedrag wordt verstaan de totale (geraamde) kosten waar
het project waar de tekeningen en berekeningen betrekking op hebben redelijkerwijze voor
gerealiseerd kan worden.

 

15. Slotbepaling

Op alle met of door ons gesloten overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing en geschillen
met betrekking tot overeenkomsten met of door ons gesloten zullen worden voorgelegd aan de bevoegde
Burgerlijke rechter.